Priser

Ut ifra behandlingsbehov yter HELFO fra 0 – 100 % refusjon av offentlig takst.
40 %: klart behandlingsbehov
75 %: stort behandlingsbehov
100%: svært stort behov ( kun ved spesielle tilfeller )
I tillegg gis søskenmoderasjon for barn nummer 2,3,4….. Da er refusjonsprosenten økt til henholdsvis 60 og 90 %.

Det forutsettes at det er samme barnetrygdmottaker for å få søskenmoderasjon. For å få støtte fra HELFO må behandlingen være påbegynt innen utgangen av det året pasienten fyller 20 år.

I noen tilfeller får også voksne støtte fra HELFO til kjeveortopedisk behandling.
Refusjon regnes ut på grunnlag av Offentlige takster for tannbehandling fastsatt av Helsedepartementet. Våre priser ligger noe over de offentlige takstene. Pasientens egenandel vil derfor bestå av offentlig takst minus refusjon + et mellomlegg.